Felhasználási feltételek


az MTT Média Kft. internetes névsorain megjelenő hirdetések megjelentetéséhez és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez (online megrendelés)

1. Az MTT Média internetes névsorai (internetes névsorok):

www.telefonkonyv.hu

www.aranyoldalak.hu


2. Online megrendelés:

Hirdetési szolgáltatás megrendelése az MTT Média által az internetes névsorok felületein erre a célra kialakított interaktív csatornán. Nem minősül online megrendelésnek az e-mailen megrendelt szolgáltatás. Online megrendelést csak regisztrált Felhasználó érvényesíthet. Az online megrendelés elküldésével Felhasználó kötelező érvénnyel megrendeli az általa kiválasztott szolgáltatást.

Online megrendeléssel csak az internetes névsorokban megjelenő hirdetéseket és egyes, a hirdetésekhez kapcsolódó internetes szolgáltatásokat lehet megrendelni.


3. A Szerződés létrejötte

Az online megrendelés formájában megrendelt szolgáltatást az MTT Média e-mailben visszaigazolja. A visszaigazolás elküldésével a Felhasználó (Megbízó) és az MTT Média (Szolgáltató, együttesen Felek) között szerződés (Szerződés) jön létre. A Szerződést a Felek külön megállapodás alapján, szabadon módosíthatják. A külön megállapodás formája: hagyományos, írásos forma, vagy e-mail váltás.

Amennyiben Megbízó intézmény, a nevében eljáró személy a jelen dokumentumban tartalmának elfogadásával kijelenti, hogy jogosult az adott intézmény nevében szerződést kötni.

Szolgáltató visszautasíthatja a megrendelést, ha a számla eljuttatását vagy az ellenérték kifizetését kérdésesnek ítéli, illetve ha a Megbízó lejárt határidejű tartozással rendelkezik vagy felszámolás alatt áll.

Szolgáltató abban az esetben is jogosult visszautasítani a megrendelést, ha annak teljesítése üzleti érdekeit sérti.


4. A Szerződés alapján végzett szolgáltatás

A létrejött Szerződés alapján Szolgáltató vállalja, hogy az abban megjelölt szolgáltatást teljesíti, és ezen belül a Megbízó által online megrendelés formájában megadott információkat a Megbízó által kijelölt internetes névsorában közzéteszi. A közzététel feltétele, hogy Megbízó az ahhoz szükséges adatokat, képeket, grafikákat, stb. teljes körűen Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.


5. Információk közzététele

Szolgáltató jogosult moderátori eljárás keretében fölülvizsgálni a Megbízó által megjelentetni kívánt szöveges, képi, grafikus, stb. információt. A moderátori eljárás keretében Szolgáltató visszautasíthatja a megrendelést, fölmondhatja a Szerződést, és törölheti az adatokat, amennyiben a Megbízó által közölt adatok közzététele jogszabályt vagy etikai normát sértene. Ilyen indok lehet különösen az adatként, fényképként vagy bármely más formában közreadásra szánt információ, ha az

  • hamis adatot tartalmaz
  • szerzői jogot vagy üzleti titkot sért
  • magánszemélyt, üzleti szereplőt, nemzetet, országot, közösséget becsmérel, vagy más módon bárki jó hírnevét sérti
  • erőszakra buzdít vagy ember ellen használatos fegyvert reklámoz
  • vallást, etnika hovatartozást, szexuális beállítódást, betegséget, stb. pozitív vagy negatív minősítéssel illet, vagy bármilyen más módon személyiségi jogot sért
  • kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz
  • személyes szexuális szolgáltatást kínál
  • közönség számára egyéb módon megbotránkoztató lehet.

A Megbízó (intézmény estében a nevében eljáró személy is) felelős minden általa megadott adat valódiságáért, valamint azért, hogy jogosult az általa megadott adat kezelésére. Megbízó felelős azért, hogy az általa közreadott információ ne sértsen jogszabályt és etikai, erkölcsi normákat. Megbízó felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az általa megadott adatokat éacute;s egyéb információkat Szolgáltató moderátora felülvizsgálja vagy sem.

Megbízó vállalja, hogy az általa Online közzétett adatokban és információkban történt változást haladéktalanul érvényesíti.


6. A Szerződés teljesítése

A Szerződést a Felek akkor tekintik teljesítettnek, ha a visszaigazolt megrendelésben megjelölt hirdetési forma megjelent. Minőségi kifogást a Megbízó a szolgáltatás megkezdésétől annak befejezéséig tehet.

A Szerződés a hirdetés közzétételének megszüntetésével hatályát veszti, kivéve a titoktartási követelményeket.


7. Ellenérték

Megbízó vállalja, hogy a Szerződésben rögzített ellenértéket Szolgáltató által a Szerződés teljesítését követően kiállított számla alapján, határidőre kifizeti.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó az esedékességkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Megrendelő a felszólításra sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.


8. A Szerződés felmondása, megszűnése, kötbér

A Szerződést a Megbízó a megrendelt szolgáltatás teljesítését megelőzően (a hirdetés megjelenéséig vagy egyéb szolgáltatás megkezdéséig) kötbér nélkül felmondhatja, amennyiben a felmondásról szóló értesítést a Megbízó a megrendelés napját követő ötödik munkanapon belül, hitelt érdemlő módon és egyértelmű szövegezéssel Szolgáltatónak eljuttatja.

Amennyiben a Megbízó a teljesítését (a hirdetés megjelenését) követően mondja fel a Szerződést, a teljes szerződött ellenértéket köteles megfizetni.

Az ellenérték megfizetése mellett a Megbízó kérheti a szolgáltatás határidő előtti befejezését (közzététel megszűntetése).

Szolgáltató „A Szerződés létrejötte” és az „Információk közzététele”fejezetben leírt kizáró okokra hivatkozva a közzétételt kötbér nélkül megszűntetheti.

Szolgáltató a közzétételt kötbér nélkül megszűntetheti, a Megbízó az ellenértéket nem fizeti meg határidőre.


9. Minőség, külön eljárások, vitás esetek

Megbízó vállalja, hogy a közzétételt követően haladéktalanul ellenőrzi a szolgáltatás minőségét, és esetleges kifogását a lehető legrövidebb időn belül jelzi Szolgáltató felé.

A Felek tudomásul veszik, hogy az internetes névsorokban megjelenő grafikák megfelelő megjelenéeacute;sét csak az Internet Explorer 6.0 valamint a Mozilla Firefox 2.0 böngészőprogram, illetve 8.0 verziójú flash lejátszó vagy ezek későbbi verzióival támogatja megfelelően.

Nem képezheti kifogás alapját, ha Szolgáltató a távközlési névsorok vagy a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése céljából módosítja azok tartalmát, megjelenését, stb.

A Felek megállapodnak abban, hogy minőségi kifogás vagy Szolgáltatónak Megbízó által felrótt bármely hiba felmerülését követően, haladéktalanul egyeztetnek a kifogás indokoltságáról, és az esetleges kompenzációról.

Megbízó elfogadja, hogy a Felek megegyezéssel le nem zárt vitás kérdéseiből eredő bármely fizetési vagy kompenzációs kötelezettség Szolgáltatót csak a vita tárgyát képező szolgáltatás ellenértékéig terjedően terheli.

Az internetes névsorokban többszörös megjelenés, harmadik személy által elkövetett visszaélés, valamint az internetes szolgáltatás kimaradása vagy minőségi romlása okán Megbízó Szolgáltató ellen felmerült kifogását nem tereli jogi útra.

Vitás esetekből eredő esetleges anyagi követeléseket a Megbízó nem engedményezheti harmadik félre.


10. Titoktartási követelmények

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés tartalmát annak teljesítését követő öt éven belül üzleti titokként kezelik. Nem minősül üzleti titoknak az az információ, amely harmadik fél által szabadon megismerhető (pl. az internetes névsorokban közzétett adatok, árak, szövegek).


11. Záradék

A Felek kijelentik, hogy ismerik Szolgáltató internetes névsorain elérhető Adatkezelési Feltételeket, és annak rendelkezéseit magukra nézve a jelen Szerződés részeként kötelező erejűnek tekintik.

Megbízó kijelenti, hogy az online megrendelést szabályozó, interaktív együttműködést támogató útmutató szövegeket elolvasták, és az abban foglalt kötelező korlátozásokat a jelen Szerződés részeként betartják.

A Szerződés teljesítésének helye Budapest.

A Felek megoldatlan jogvita esetén elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.